…en overordentlig høj grad af tilfredshed – også i 2013!

 

Hermed resultatet af den anden patienttilfredshedsundersøgelse på Tandklinikken Nordjyllands Implantatcenter, Hjørring.

Samlet set viser undersøgelsen, at der blandt patienterne opleves en overordentlig høj grad af tilfredshed med næsten samtlige områder undersøgelsen berører.

Besvarelserne viser, at klinikkens fremtoning, den telefoniske betjening og den personlige betjening er særdeles værdsatte. Herudover er ikke mindst oplevelserne omkring selve behandlingsforløbene tilsvarende værdsatte, idet patienterne oplever sig meget velinformerede om behandlingsmuligheder og aktuel behandling, samt ikke mindst prisen på behandlingen. Herudover opleves tryg, omsorgsfuld samt fagligt kompetent behandling fra det samlede personale. Den tillid man som patient giver klinikken opleves ligeledes respektfuldt håndteret.

Samlet set viser denne undersøgelse en yderst velfungerende klinik, hvor patienterne oplever sig velbehandlede og yderst kompetent menneskeligt betjent.
Stort set alle adspurgte patienter ved undersøgelse anbefaler gerne klinikken til andre.

Klinikken gennemførte tilbage i september 2011 en patienttilfredshedsundersøgelse med 333 respondenter. Samlet set var klinikkens patienter meget tilfredse med klinikken som helhed, de fysiske rammer og ikke mindst den behandling, de modtager fra alle medarbejdere såvel inden som under behandlingerne.

Sammendrag af undersøgelsens resultater:

“Indledningsvis beskrives fordelingen af patienterne mellem behandlerne samt køns- og aldersfordelingen blandt de adspurgte patienter.

Patienterne har en yderst positiv oplevelse af den betjening, de modtager, når de kontakter klinikken telefonisk, ligesom de er yderst positive over for den behandling, de modtager, når de kommer på klinikken. Endvidere opleves de fysiske rammer, som hvorvidt klinikken fremstår imødekommende, behagelig og hygiejnisk også meget positivt blandt patienterne.

Når patienterne er på klinikken, oplever de gennem personalets samlede optræden en god, uformel og tryg atmosfære. Imidlertid udtrykkes der ikke tilsvarende tilfredshed med ventetiden på klinikken. Der er en bred oplevelse blandt patienterne af, at der er for lang ventetid i forhold til den aftalte tid. Der er således behov for, at klinikken diskuterer årsagerne hertil, idet klinikken har en målsætning om, at patienterne kun i begrænset omfang må opleve ventetid.

Med hensyn til informationer til patienterne skelnes der mellem behandlingsinformationer og information om pris på behandlingen. Hvad angår information om behandlingsmuligheder og den konkrete behandling, oplever patienterne en høj grad af information inden for disse områder. Hvad angår informationsniveauet omkring behandlingspriser ved behandlinger over 2.500 kr., har patienterne en smule mere spredt opfattelse. Der er således fortsat behov for at forholde sig til, hvorvidt patienterne modtager den information om behandlingspriser, som klinikken har målsætning om at levere. Klinikken ønsker at anvende de nyeste behandlingsmetoder, og det er vigtigt, at patienterne derfor også oplever dette. Patienterne giver generelt det indtryk, at klinikken anvender de nyeste behandlingsmetoder, men der kan stadig udøves en indsat på dette område for at opfylde målsætningen på området fuldt ud.

Det er vigtigt for klinikken, at patienterne skal opleve at være i trygge rammer samtidig med, de skal opleve at modtage kompetent behandling. Denne målsætning opfylder klinikken fuldt ud, idet praktisk taget alle patienter oplever trygge og fagligt kompetente hænder, når de er til behandling på klinikken. Patienterne er desuden meget enige om, at det færdige resultat lever op til deres forventninger, ligesom de er meget tilfredse med den omsorgsfulde opmærksomhed, de får, når de er på klinikken gennem hele personalets professionelt engagerede optræden.

Det sidste punkt i undersøgelsen handler om, hvorvidt patienterne gerne anbefaler klinikken til andre. Her viser patienterne meget stor tillid til klinikken, idet langt hovedparten af disse gerne vil anbefale klinikken til andre. Samlet set har klinikken således, med enkelte undtagelser til fortsat målrettet indsats, en meget tilfreds patientgruppe og har dermed et solidt fundament at arbejde videre udfra.”